MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

MÝTY A POVĚSTI

 

POVĚST O PRAOTCI ČECHOVI

PŘIBÍKA Z RADENÍNA, ŘEČENÉHO PULKAVA, „KRONIKA ČESKÁ“

KAPITOLA II

JAK POSTUPOVALI A JAK PŘIŠLI DO ZEMÍ
(O tom, jak Slované vedení Čechem a Lechem, zabrali střední a severní Evropu)

   Řečení Slované tedy odešli z pole Sennar, přešli přes krajinu Chaldejskou1 a přišli do země, kde nyní sídlí Řekové. Potom postupovali jakousi mořskou zátokou vstupující do většího moře u Byzancia – kteréžto Byzancion se nyní nazývá Konstantinopol – a vešli do zemí, které drží až do dnešního dne, totiž do Bulharska, Ruska, Srbska, Dalmácie, Chorvatska, Bosny, Korutan, Istrie a Kraňska.
   Konečně v Chorvatsku byl nějaký člověk, jménem Čech, který kvůli vraždě, spáchané na jakémsi velmoži v oněch krajích, opustil Chorvatsko a se svými bratry a druhy si šel hledat novou vlast, v níž by mohl žít v bezpečí.2 A postupuje z místa na místo přešel Dunaj. Odtud přišel do země, která se latinsky nazývala Boemia a německy Bemen. Říká se totiž Boemia od boh, jak se do slovanského jazyka překládá Deus [Bůh]. A tak podle tohoto výkladu jsou Čechové [Boemi] nazýváni podle jména božího. Boemia pak je podle jména prvního obyvatele nazývána ve slovanském jazyce Czechy. Tento Čech se svými bratry a druhy shledal, že v řečené zemi není žádných obyvatel a usedlíků, ba že tato domovina je ještě plná lesů a zvěře, a usadil se na jakési hoře, která se obecným názvem jmenuje Říp, což se v latině řekne respiciens [rozhlížející se]. Neboť z té hory lze kolem dokola zřít velikou rovnou zemi. I je hora položena mezi řekami Labem, Vltavou a Ohří. Tam nejdříve začali obdělávat a obývat českou zemi. Řečení obyvatelé tu nejprve jedli žaludy a lesní plody, zvěř a ryby, nemajíce obilí a semena, a nepili víno ani pálenku, ale vodu. Vše jim bylo společné, dokonce i ženy, nosili prostý šat lněný a v zimě se oblékali do koží z divoké zvěře nebo ovcí. Neznali pranic, co by trochu připomínalo zákon, ale žili jen podle zákona přírody.
   Čechův bratr nebo druh jménem Lech, který přišel s ním,3 přešel pak zasněžené hory, které dělí Čechy a Polsko. A když uviděl převelikou rovinu, táhnoucí se až k mořským břehům, usadil se tam a zalidnil ji svým rodem. Je totiž třeba vědět, že se ve slovanském jazyce campi plani [rovná pole] nazývají pole. A proto se nazývá Polsko, jakoby rovinatá pláň. Kromě toho někteří z jeho rodu přešli do Ruska, Pomořan a Kašubska až ke království dánskému a severním mořským břehům, a zalidnili celou zemi ruskou a podobně ji obdělali. Jiní opět přešli z Čech přes řeku Moravu a začali tam obývat kraj, který se nazývá země Morava, a podobně [osídlili] i knížectví míšeňské, budyšínské, braniborské a lužické. Všechny tyto krajiny byly zarostlé lesem a nikdo v nich nebydlel; Slované je však všechny obdělali a bydlí v nich až do dnešního dne.4

Přibík Pulkava z Radenína: Kronika česká, kap. II.

   [Pokračování ...].


Poznámky:

1 Sennar [Sinear] je biblické označení pro Babylónii, starověkou říši v povodí Eufratu a Tigridu. Chaldea bylo území jižně od Sinearu. Srovnej První kniha Mojžíšova, Gn (11, 2).
2 „Neboť dopustil se vraždy, zbaven domova byl navždy“. Proto i s šesti bratry musí Charváty bez prodlení opustit. To je Dalimilovo podání, od něj jej převzali Pulkava a D. Třeštík (2003, s. 58).
3 Z Dalimilova „lecha jménem Čech“ Pulkava udělal Čechova bratra či druha jménem Lech (D. Třeštík 2003, s. 62).
4 Z Pulkavova popisu jasně vyplývá, že Slované zalidnili Evropu z Podřipska!

Petr Šimík (2005).

Srovnání:
O praotci Čechovi: Kristián, Kosmas, Dalimil, Pulkava, Marignola, Palacký.

Následuje kapitola III. (1. část): O Krokovi a jeho dcerách.

Literatura:
Přibík Pulkava z Radenína: „Kronika česká“. Kroniky doby Karla IV. Ed. Marie Bláhová-Jana Zachová, Svoboda, Praha 1987, s. 272-273.
• Dušan Třeštík: Mýty kmene Čechů (7.-10. století). Tři studie ke „starým pověstem českým“. NLN, Praha 2003.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah