MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

TEXTY

 

ŽIVOT SV. METODĚJE, ARCIBISKUPA MORAVSKÉHO

• Ukázka cyrilského textu Života sv. Metoděje, kap. V.
Část cyrilského Uspenského rukopisu z 12. století. Reprodukováno podle faximile ve spise O. Bodjanského: Snimki k sočineniju O vremeni proischoždenija slovjanskich pisьmen (Moskva 1855).

Přepis do češtiny:

Český překlad:

bi le[t] •60• vъ němь jestь pri / luči že sě vъ ty dni ro
stislav
ъ knězь slově / nьskъ sъ s[ve]topъlkъm
pos
ъlas ta iz moravy kъ / c[a]rju michailu gljušta
tako
jako b[o]žijejum l[e]ti / ju sъdravi jesmъ isutь
vъ ny vъšьli učitele / mnozi krьstijani iz vla
chъ i iz gr
ьkъ i iz njemьcь / učašte ny različь a my
slověni prosta čadь i ne / imamъ iže by ny na
stavilъ naistinuju ra / zumъ sъkazal to do
brje i vl[a]dko posъli takъ / mužь iže ny ispravi
[t
ъ »vьsjeku pravьdu«]“.

Stalo se v ty dny, že Rostislav, kníže-(král)
slovanský, se Svatoplukem vypravili 
poselství z Moravy k císaři Michaelovi a pravili 
takto: „Jsme , Bohu díky, zdrávi. Přišlo k nám 
mnoho křesťanských učitelů z Vlach, z Řecka 
a z Němec, a ti nás rozličně učili.
My Slované jsme lid prostý a nemáme,
kdo by nás vedl k pravdě a její smysl vyložil.
Nuže, vznešený pane (vladaři), pošli takového muže,
který nám pořídí »všechnu spravedlnost«“.

Legenda: ь – měkký jer; ъ – tvrdý jer; viz abeceda.

Poznámka:
Srovnej tuto pasáž v Životě Konstantina, kap. XIV.

Srovnání:
Písmo Konstantinovi zjevil Bůh“.
Mnich Chrabr: „O písmenech“.
Josef Vašica: „Velkomoravská škola literární“.
Radoslav Večerka: „Staroslověnština“ (1, 2, 3).
Radoslav Večerka: „Staroslověnská literární tvorba v 9.-11. století“.
Vladimír Vavřínek: „Velká Morava mezi Byzancí a latinským Západem“.
Písmo: „Hlaholská a cyrilská abeceda“.
Písmo: „Hlaholice a cyrilice“.
Ukázka písma: „hlaholice“.
Ukázka písma: „cyrilice“.
Mapka: „Územní vývoj Velké Moravy za Rostislava a Svatopluka“.
Rodokmen Mojmírovců“ dle současného stavu poznání.
Život svatého knížete velkomoravského Rostislava“. Ke kanonizaci svatého Rostislava pravoslavnou církví.
Legenda o životě Rostislava, krále Moravanů, který se svou vírou a utrpením stal se svým národem svatým“.
Tabulka 15: „Životní data krále-oráče Rostislava“.
Dokumenty: „List moravského krále Rostislavu byzantskému císaři Michaelu III.“ (862).
Dokumenty: „List byzantského císaře Michaela III. králi Rostislavovi na Moravu“ (863).
Dokumenty: „Egregiae virtutis viri“. Sv. Konstantin-Cyril a Metoděj prohlášeni spolupatrony Evropy (1980).
Dokumenty: „Slavorum Apostoli“. K 1100. výročí úmrtí arcibiskupa Metoděje, apoštola Moravanů a Slovanů (1985).

Literatura:
• Josef Vašica: Literární památky epochy velkomoravské 863-885. Lidová demokracie, Praha 1966, s. 235 a obr. příl. č. 15.
Lubomír E. Havlík: Kronika o Velké Moravě. Jota, Brno 1992, s. 110-111.
• Jaroslav Kolár: Středověké legendy o českých světcích. NLN, Praha 1998, s. 53.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah