MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

TEXTY

 

KYJEVSKÉ LISTY

• Ukázka hlaholského textu první orace (kolekty) ze čtvrté mše všední
Část moravského misálu z 9. století. Opis byl pořízen na Moravě koncem 9. nebo počátkem 10. století, fol. 4v. Knihovna Akademie věd Ukrajinské republiky v Kyjevě.

Kyjevské listy - mše čtvrtá

Přepis do češtiny:

Český překlad:

Cěsarьstvě našemь, Gospodi,
milostьjo tvoejo prizьri,
i ne otъdazь našego tuzimъ
i ne obrati nasъ vъ plěnъ
narodomъ poganьskymъ.
Christa radi, Gospodi, našego
i že cěsaritъ sъ Otьcemь
i sъ Svěntymь.

Na království naše, Pane,
milostí svou pohlédni (milosrdenstvím svým shlédni),
nevydej našeho cizím
a nás nedej v zajetí
národům pohanským.
Pro Krista, Pána našeho,
který kraluje s Otcem
a s Duchem svatým.

Latinský originál:

Překlad z latiny:

Rege nostras domine
propitius voluntas,
ut nec propriis
iniquitabilis implicentur,
nec subdantur alienis ...

Řiď, Pane,
milostivě naše vůle,
aby se ani do vlastních
nepravostí nezapletly,
ani se nepoddávaly cizím ...

Legenda: ь – měkký jer; ъ – tvrdý jer; viz abeceda.

Srovnání:
Písmo Konstantinovi zjevil Bůh“.
Mnich Chrabr: „O písmenech“.
Josef Vašica: „Velkomoravská škola literární“.
Radoslav Večerka: „Staroslověnština“ (1, 2, 3).
Radoslav Večerka: „Staroslověnská literární tvorba v 9.-11. století“.
Vladimír Vavřínek: „Velká Morava mezi Byzancí a latinským Západem“.
Písmo: „Hlaholská a cyrilská abeceda“.
Písmo: „Hlaholice a cyrilice“.
Ukázka písma: „hlaholice“.
Ukázka písma: „cyrilice“.
Mapka: „Územní vývoj Velké Moravy za Rostislava a Svatopluka“.
Rodokmen Mojmírovců“ dle současného stavu poznání.
Život svatého knížete velkomoravského Rostislava“. Ke kanonizaci svatého Rostislava pravoslavnou církví.
Legenda o životě Rostislava, krále Moravanů, který se svou vírou a utrpením stal se svým národem svatým“.
Tabulka 15: „Životní data krále-oráče Rostislava“.
Dokumenty: „List moravského krále Rostislavu byzantskému císaři Michaelu III.“ (862).
Dokumenty: „List byzantského císaře Michaela III. králi Rostislavovi na Moravu“ (863).
Dokumenty: „Egregiae virtutis viri“. Sv. Konstantin-Cyril a Metoděj prohlášeni spolupatrony Evropy (1980).
Dokumenty: „Slavorum Apostoli“. K 1100. výročí úmrtí arcibiskupa Metoděje, apoštola Moravanů a Slovanů (1985).

Literatura:
• Josef Vašica: Literární památky epochy velkomoravské 863-885. Lidová demokracie, Praha 1966, s. 111.
Lubomír E. Havlík: Kronika o Velké Moravě. Jota, Brno 1992, s. 290.
Lubomír E. Havlík: Moravské letopisy. Jota, Brno 1993, s. 30.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah