MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

SLOVANSKÉ PÍSMO

 

„PÍSMO KONSTANTINOVI ZJEVIL BŮH“

• „O tom, jak Konstantin Filozof vynalezl písmo pro Moravany a Slovany“

   Císař [Michael] svolal sněm, pozval Konstantina Filozofa a dal mu vyslechnout tu řeč [moravských vyslanců]. I pravil: „Vím, Filozofe, že je to pro tebe obtížné, ale je ti třeba tam jít, neboť tuto záležitost nemůže vyřídit nikdo jiný než ty“. Filozof odpověděl: „Ačkoliv jsem tělesně unaven a chorý, rád tam půjdu, mají-li pro svůj jazyk písmena“. I řekl mu císař: „Děd můj i otec můj a mnozí jiní je hledali, ale nenašli. Jak to mohu nalézt já?“ Filozof odpověděl: „Kdo může psát řeč na vodu? Mám si získat jméno heterika?“ Odpověděl mu opět císař a Barda, jeho ujec: „Kdybys chtěl, může ti je vyjevit Bůh. Ten dává všem, kteří [o něco] prosí bez pochybování, a otevírá tlukoucím“.
   Odešel tedy Filozof a podle dávného obyčeje se oddal s jinými pomocníky modlitbě. Brzy mu [je] zjevil Bůh, který slyší modlitby svých služebníků. A tehdy sestavil písmena a počal psát slova evangelia: Na počátku bylo slovo a slovo bylo u Boha i Bůh byl slovo a tak dále ...

Život Konstantina Filozofa, kap. XIV.

   Tehdy císař Michael řekl Filozofu Konstantinovi: „Slyšíš-li, Filozofe, tuto řeč [moravských vyslanců]? Kromě tebe to nemůže vykonat nikdo jiný. Zde pro tebe mnoho darů. Vezmi svého bratra, opata Metoděje, a jdi. Neboť jste Soluňané a všichni Soluňané hovoří čistě slovansky“.1 Tu se podle slov apoštola Petra, který pravil: „Boha se bojte, císaře ctěte“, neodvážili odříci ani Bohu, ani císaři.
   Když vyslechli [tu] velkou řeč, oddali se modlitbě i s dalšími, kteří byli téhož smýšlení jako oni. A tu Bůh zjevil Filozofovi slovanské knihy. A když hned sestrojil písmena a sestavil text, vydal se na cestu ...

Život Metoděje, arcibiskupa moravského, kap. V.

   Císař Michael vyslechl to [poselství], sezval všechny filozofy a pověděl jim, co všechno sdělila slovanská knížata-(králové). I pravili filozofové: „V Soluni je muž jménem Lev.2 Má syny, kteří rozumějí slovanskému jazyku, dva chytré syny má, mudrce“. Když to císař uslyšel, poslal pro ně ke Lvu do Soluně a vzkázal: „Pošli nám ihned své syny, Metoděje i Konstantina“. Když to Lev uslyšel, ihned je poslal. I přišli k císaři a [ten] jim pravil: „Obrátila se na mne slovanská země, jež žádá pro sebe učitele, který by [jejím lidem] mohl vykládat svaté knihy, toho si přejí“. I byli císařem uprošeni. Poslali je do slovanské země k Rostislavovi a Svatoplukovi a Kocelovi.3

Pověst dávných let k l. 6396-6406.


Poznámky:

1 Z uvedených úryvků je zřejmé, že Konstantin s Metodějem byli pro svůj úkol císařem vybráni především také proto, že jako Soluňané dobře ovládali slovanský jazyk.
2 Oba bratři pocházeli z rodiny vysokého císařského úředníka Lva. Konstantin se narodil v roce 827 nebo 828, zúčastnil se byzantského poselství k bagdádskému chalífovi (850/851) a sám vedl byzantskou misi k Chazarům v roce 6369 (861-862). Na ní ho provázel jeho bratr Metoděj (*813), předtím byzantský guvernér – prameny užívají název kníže nebo stratég – slovanského knížectví na jihu Makedonie, které bylo předtím Byzancí podrobeno.
Jeho původní jméno bylo Michael (podle císaře Michaela I. – v rodinách vysokých císařských úředníků bylo zvykem dávat prvorozeným synům jméno po vládnoucím císaři), uvádí je též pozdější „Istinnaja povesť“. K záměně jména došlo při Metodějově vstupu do kláštera na hoře Olympu. Po návratu od Chazarů se stal v klášteře Polychron jeho igumenem – opatem, když předtím odmítl hodnost arcibiskupa.
3 Na cestu na Moravu je císař vybavil mnohými dary a listem pro Rostislava – viz níže Dokumenty.

Petr Šimík (2005).

Srovnání:
Rodokmeny: „Rodokmen Mojmírovců“ dle současného stavu poznání.
Mapky: „Územní vývoj Velké Moravy za Rostislava a Svatopluka“.
Jazyk: „Radoslav Večerka: Staroslověnština“ (1, 2, 3).
Písmo: „Mnich Chrabr: O písmenech“.
Písmo: „Hlaholská a cyrilská abeceda“.
Písmo: „Josef Vašica: Hlaholice a cyrilice“.
Ukázka písma: „hlaholice“.
Ukázka písma: „cyrilice“.
Písemnictví: „Josef Vašica: Velkomoravská škola literární“.
Písemnictví: „Radoslav Večerka: Staroslověnská literární tvorba v 9.-11. století“.
Tabulka 15: „Životní data krále-oráče Rostislava“.
Dokumenty: „List moravského krále Rostislavu byzantskému císaři Michaelu III.“ (862).
Dokumenty: „List byzantského císaře Michaela III. králi Rostislavovi na Moravu“ (863).
Dokumenty: „Egregiae virtutis viri“. Sv. Konstantin-Cyril a Metoděj prohlášeni spolupatrony Evropy (1980).
Dokumenty: „Slavorum Apostoli“. K 1100. výročí úmrtí arcibiskupa Metoděje, apoštola Moravanů a Slovanů (1985).
Historie: „Vladimír Vavřínek: Velká Morava mezi Byzancí a latinským Západem“.
Život svatého knížete velkomoravského Rostislava“. Ke kanonizaci svatého Rostislava pravoslavnou církví.
Legenda o životě Rostislava, krále Moravanů, který se svou vírou a utrpením stal se svým národem svatým“.

Literatura:
• Josef Vašica: Literární památky epochy velkomoravské 863-885. LD, Praha 1966, s. 203, 235.
• Lubomír E. Havlík: Kronika o Velké Moravě. Jota, Brno 1992, s. 114-116.
• Jaroslav Kolár (ed.): Středověké legendy o českých světcích. NLN, Praha 1998, s. 36, 53.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah