MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

LEGENDY

 

ŽIVOT SV. METODĚJE

IV

   [Pokračování ...].
   Naskytla se pak taková příležitost, že císař poslal jeho bratra filozofa, aby šel k Chazarům,1 a ten si ho vzal s sebou na pomoc. Byli pak tam Židé velmi ostouzející křesťanskou víru. Tu on řekl: „Jsem hotov zemřít za křesťanskou víru“, a nezpěčoval se, ale šel, sloužil svému mladšímu bratru jako otrok a poslouchal ho. On modlitbou je přemůže a filozof svými řečmi. A zahanbili je. Když císař a patriarcha viděli jeho skvělý prospěch na cestě Boží, doléhali naň, aby se dal vysvětit na arcibiskupa na čelné místo, kde je potřebí takového muže, a když nesvolil, přinutili jej a ustanovili opatem v klášteře zvaném Polychron,2 který se odhaduje na čtyřiadvacet měr zlata a otců v něm bývá víc než sedmdesát. 
   [Pokračování ...].

Život sv. Metoděje (kap. IV).


Poznámky:

1 ...k Chazarům: O této misii u Chazarů viz pozn. k 8.-11. kap. ŽK.
2 ...v klášteře zvaném Polychron: Byl to jeden z klášterů v okolí hory Olympu v maloasijské Bithynii, jak se zdá, totožný s klášterem, který se jinde nazývá Polychnion (srov. Dvorník, Les légendes 211). O toto klášteru praví se zde: jemuže jestь sъměra 20 i 4 spudove zlata. Místo to zůstává nejasné. Grivec překládá podle Pastrnka (Dějiny 225): cui reditus sunt viginti quattuor modii auri; podobně Dvorník (Les légendes 385): dont la mesure (le revenu) est de quatorze boisseaux. Sreznevskij, Materialy o. c. III, 783, uvádí toto místo pod heslem sъměra jako nejasné. Poněvadž se počet zlata udává na míry (staroslov. spudove, což je řec. modioi; jeden modios pojme asi 9 litrů), snad třeba v tom velkém obnosu zlata vidět spíše cenu kláštera než jeho příjem.

Josef Vašica (1966).

Život sv. Konstantina-Cyrila (869):
kap. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII

Život sv. Metoděje (886):
kap. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII

Literatura:
• Josef Vašica: Literární památky epochy velkomoravské 863-885. LD, Praha 1966.
Lubomír E. Havlík: Kronika o Velké Moravě. Jota, Brno 1992.
Jaroslav Kolár (ed.): Středověké legendy o českých světcích. NLN, Praha 1998.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah