MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

LEGENDY

 

ŽIVOT SV. KONSTANTINA-CYRILA

II

   [Pokračování ...].
   V městě Soluni byl jeden muž, urozený a bohatý, jménem Lev, který zastával úřad drungaria pod stratégem.1 Byl zbožný a zachovával vesměs všecka přikázání Boží jako kdysi Job. Žil se svou chotí a zplodil sedm dítek, z nichž nejmladší, sedmý,2 byl Konstantin filozof, náš vychovatel a učitel. Když jej matka porodila, dali ho chůvě, aby ho kojila, ale dítě nijak nechtělo přijmout cizí prs, leda matčin, dokud nebylo odkojeno.3 Stalo se tak Božím řízením, aby dobrá ratolest z dobrého kořene byla odkojena mlékem neposkvrněným. Potom se dobří ti rodičové z úcty k sobě shodli na tom, že již nebudou spolu obcovat, a po čtrnáct let nepřestoupili tohoto předsevzetí, ale žili v Pánu jako bratr a sestra, dokud je smrt nerozloučila. Když se muž chystal odejít na pravdu Boží, hořekovala matka tohoto dítěte a pravila: „O nic mi nejde, jedině o tohoto hocha, jak bude o něho postaráno“. A on jí řekl: „Věř mi, ženo, spoléhám na Boha, že mu dá takového otce a správce, který spravuje též všechny křesťany“. To se i stalo.
   [Pokračování ...].

Život sv. Konstantina-Cyrila (kap. II).


Poznámky:

1 ...Úřad drungaria pod stratégem: Rodiště sv. Cyrila a Metoděje, Soluň, bylo hlavním městem Makedonie, jednoho ze správních okrsků neboli thém byzantské říše. V čele thémy byl velitel (řecky stratégos) a jemu byli podřízeni velitelé vojenských oddílů (praporů asi o 2000 mužů), zvaní drungariové. Jedním z nich byl otec slovanských apoštolů Lev. Jméno jejich matky Maria se vyskytuje až v pozdních pramenech.
2 ...Sedm dítek: Posvátná číslice sedm nebo její násobek hraje významnou roli v legendě Konstantinově: Lev měl sedm dětí, Konstantin byl z nich sedmý, rodiče 14 let (2×7) žili spolu jako bratr a sestra, v sedmi letech viděl Konstantin sen; když mu bylo 14 let, zemřel mu otec, on sám zemřel ve 42 (6×7) letech 14. února, papež po sedm dní choval zemřelého sv. Cyrila v rakvi, aby připravil jeho jeho převoz. Tato okolnost nám ukládá jistou opatrnost v přijímání legendárních dat, ač by nebylo správné všechny tyto údaje a priori vylučovat, jak právem upozorňuje Vl. Vavřínek (Staroslověnské životy 61), např. Arsenius, o němž se zmiňuje ŽK kap. 17, byl opravdu jedním ze sedmi biskupů suburbánských; tato číselná symbolika se projevuje hlavně na místech ovlivněných byzantskou hagiografií.
3 ...Dítě nijak nechtělo přijmout cizí prs: Tento legendární motiv, obyčejně spojený ještě s tím, že dítě odmítá mléko mateřské ve dny postní, vyskytuje se často i jinde, např. v životě sv. Sergia Radoněžského, kde se odůvodňuje stejnými slovy, že se to stalo, aby „z dobrého kořene dobrá ratolest byla dobrým mlékem odchována“. (J. Golubinskij, Prepodobnyj Sergij Radoněžskij, Moskva 1892, 3).

Josef Vašica (1966).

Život sv. Konstantina-Cyrila (869):
kap. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII

Život sv. Metoděje (886):
kap. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII

Literatura:
• Josef Vašica: Literární památky epochy velkomoravské 863-885. LD, Praha 1966.
Lubomír E. Havlík: Kronika o Velké Moravě. Jota, Brno 1992.
Jaroslav Kolár (ed.): Středověké legendy o českých světcích. NLN, Praha 1998.
Vladimír Vavřínek: Velká Morava mezi Byzancí a latinským Západem. Velká Morava mezi Východem a Západem, Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference, Uherské Hradiště, Staré Město 28.9.-1.10.1999, ed. Luděk Galuška, Pavel Kouřil, Zdeněk Měřínský, AÚ AV ČR Brno, Brno 2001, s. 413-419.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah