MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

LEGENDY

 

ŽIVOT SV. KONSTANTINA-CYRILA

V čtrnáctý den měsíce února

Paměť a život blaženého učitele1 našeho
Konstantina filozofa;
prvního vychovatele a učitele slovanského národa

I

   Milosrdný a dobrotivý Bůh čeká na pokání lidí, aby všichni byli spaseni a došli k poznání pravdy, nechce smrti hříšníkovy, i kdyby se sebevíc oddával zlobě, ale chce jeho pokání a život.2 Proto nenechává lidské pokolení klesnout zemdlením a upadnout do pokušení ďábelského a zahynout, ale po všechna léta a v každý čas nepřestává nám prokazovat mnoho milosti, jak od prvopočátku, tak i posavad, napřed skrze patriarchy a Otce a po nich skrze proroky, a po těch skrze apoštoly a mučedníky a spravedlivé muže a učitele, které si vybírá z tohoto nejvýš neklidného žití. Znáť Pán své, kteří jsou jeho, jakož řekl: Ovce mé slyší můj hlas, a já je znám a jménem je volám, a chodí za mnou a já jim dávám život věčný.3
   To učinil i za našeho pokolení tím, že nám ustanovil tohoto učitele, a ten osvítil náš národ, slabostí, či spíše lstí ďábelskou zatemnělý na svém rozumu, takže nechtěl chodit ve světle Božích přikázání.4 Život jeho i poskrovnu vyprávěný ukazuje, jakým byl, aby ten, kdo jej slyší, chce-li, jej napodobil, osvojil si čilost a zhostil se lenosti podle slov apoštolových: Buďte mně podobni jako já Kristu.5
   [Pokračování ...].

Život sv. Konstantina-Cyrila (kap. I).


Poznámky:

1 Slovo   u č i t e l , které se vyskytuje v nadpise obou legend několikrát a v samém textu, třeba chápat jako termín s významem „apoštolský misionář“ nebo „apoštolský legát“ a může být oficiálně přidělen jak knězi tak i biskupu, přičemž jeho funkce není omezena jen na jednu diecézi. Podobně   u č e n í   může značit kromě obvyklého významu výuky také zvláštní úřad učitelský, např. v ŽM 7 a 17. Srov. Grivec, Fontes 169-170.
2 Jl 2, 13; 1Tm 2, 4; Ez 33, 11.
3 J 10, 27n.
4 Iz 2, 5; 50, 11; Zj 21, 24.
... C h o d i t   ve světle Božích přikázání: Jak ukazují poznámky výše, je legendární vypracování v obou slovanských životech o sv. Cyrilu a Metoději hojně protkáno citáty z Písma sv., uváděnými buď doslovně nebo jen po paměti volně a zkráceně, jak si toho žádal věcný kontext. Pro posouzení autorova stylu a jeho myšlenky, ale též i pro otázky pramenné kritiky jsou tyto odkazy důležité. Tak např. hned počáteční slova z 1Tim 2, 4: aby všichni byli spaseni a došli k poznání pravdy čtou se také v ŽM na počátku 2. kapitoly, dále v jedné modlitbě Euchologia Sinajského (srov. R. Nahtigal, Euchologium Sinaiticum II, 1942, 313), v modlitbách latinských penitenciálů (srov. V. Vondrák, Studie o. c. 11), v legendě o sv. Borisu a Glěbovi (vydání Abramoviče 14). Někde pozorujeme jen kratší biblická rčení, jimiž autor odívá své myšlenky. Tak ve slovech shora uvedených: chodit ve světle Božích přikázání zkřížila se dvě biblická úsloví: chodit ve světle (Iz 2, 5; 50, 11; Zjev 21, 24) a chodit v přikázáních (Bar 1, 18; Ezech 38, 15; 2Jan 6).
5 1Kor 11, 1.

Josef Vašica (1966).

Život sv. Konstantina-Cyrila (869):
kap. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII

Život sv. Metoděje (886):
kap. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII

Literatura:
• Josef Vašica: Literární památky epochy velkomoravské 863-885. LD, Praha 1966.
Lubomír E. Havlík: Kronika o Velké Moravě. Jota, Brno 1992.
Jaroslav Kolár (ed.): Středověké legendy o českých světcích. NLN, Praha 1998.
Vladimír Vavřínek: Velká Morava mezi Byzancí a latinským Západem. Velká Morava mezi Východem a Západem, Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference, Uherské Hradiště, Staré Město 28.9.-1.10.1999, ed. Luděk Galuška, Pavel Kouřil, Zdeněk Měřínský, AÚ AV ČR Brno, Brno 2001, s. 413-419.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah