MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

LEGENDY

 

ŽIVOT SV. METODĚJE

XII

   [Pokračování ...].
   To vše nestrpěl starý nepřítel, závistivý lidskému pokolení, a podnítil některé proti němu jak Dathana a Abirona1 proti Mojžíšovi, jedny zjevně a druhé potají. Byli to lidé nakažení bludem iopatorským,2 kteří slabší odvraceli k sobě z pravé cesty a říkali: „Nám dal papež moc3 a jeho poroučí vyhnat ven i jeho učení“. Shromáždili pak všechen moravský lid a nařídili přečíst před nimi list, aby sami slyšeli jeho vyhnání. Lidé, jak bývá jejich zvykem, všichni se rmoutili a bědovali, že ztrácejí takového pastýře a učitele, kromě slabochů, jimiž lest zmítala jako vítr listím. Když však četli list apostolikův,4 našli tam psáno: „Náš bratr Metoděj je svatý a pravověrný a koná dílo apoštolské, v jeho rukou jsou od Boha a od apoštolského stolce všechny slovanské kraje,5 aby koho prokleje, byl proklet, a koho posvětí, byl posvěcen“.6 I zastyděli se a s hanbou se rozešli jako mlha.
   [Pokračování ...].

Život sv. Metoděje (kap. XIII).


Poznámky:

1 ...jako Dathana a Abirona: Zmínka o těchto vzbouřencích proti Mojžíšovi (Nu 16, 1) je svědectvím, že otázka Filioque, o níž je dále řeč, se chápe spíše jako věc církevní disciplíny (srov. O. Polách v histor. sborníku Matice Slov. IV, 1947, 287).
2 ...lidé nakažení bludem iopatorským: Blud iopatorský neboli hyiopatorský (z řec. hyios = syn a patér = otec) ztotožňoval nebo směšoval první božskou osobu (Otce) v Trojici s osobou druhou (Synem). Takovou herezí iopatorskou byl již v 3. století modalismus Sabelliův. V době cyrilometodějské užil patriarcha Fotios tohoto starého výrazu v novém smyslu o vsouvání Filioque do kreda (qui ex Patre Filioque procedit), že Duch svatý vychází z Otce i Syna. Toto vsouvání se začalo právě tehdy na západě ve franské církvi, nikoli však v Římě, a Řekové v tom viděli obnovení sabellianského hyiopatorského bludu. Na Moravě o to vznikl prudký spor. Stanovisko Metodějovo bylo v té věci uznáno v Římě za správné.
3 ...Nám dal papež moc: Byl to Metodějův sufragán Wiching, který stál v čele opozice proti němu, a jak víme z listu Jana VIII., z roku 881, neostýchal se bojovat proti Metodějovi podvrženým listem papežovým, o jakém se zmiňuje ŽM na tomto místě (Grivec, Fontes 232, p. 4).
4 ...list apostolikův: Je to bula Jana VIII., vydaná v červenci 880 knížeti Svatoplukovi, počínající slovy: Industriae tuae, v níž se slavnostně dosvědčuje správnost nauky Metodějovy a potvrzují se všechny výsady dříve mu udělené, mezi nimi též užívání slovanské řeči v bohoslužbě. Text této buly je otištěn u Pastrnka (Dějiny 255-257), u Grivce (Fontes (72-73); faksimilované vydání pořídil J. Vajs, Joanis VIII. PP. epistolae ad Svatopluk principem et Methodium archiepiscopum (Řím 1924).
5 Metoděj je tu znovu jmenován apoštolem všech Slovanů (pozn. PŠ).
6 Nu 22, 6.

Josef Vašica (1966).

Život sv. Konstantina-Cyrila (869):
kap. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII

Život sv. Metoděje (886):
kap. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII

Literatura:
• Josef Vašica: Literární památky epochy velkomoravské 863-885. LD, Praha 1966.
Lubomír E. Havlík: Kronika o Velké Moravě. Jota, Brno 1992, s. 162.
Jaroslav Kolár (ed.): Středověké legendy o českých světcích. NLN, Praha 1998.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah