MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

LEGENDY

 

ITALSKÁ LEGENDA

VII

   Císař [Michael] ho poslal spolu s bratrem Metodějem do země Slovanů a poskytl jim ze svého paláce velmi hojné prostředky. Když s Božím přispěním přišli do oněch území a tamní obyvatelé se dozvěděli o jejich příchodu, velmi se zaradovali, zejména když uslyšeli, že přinášejí ostatky svatého Klimenta a evangelium přeložené od řečeného Filozofa do jejich jazyka. Vyšedše jim   z    m ě s t a   vstříc, přijali je s úctou a s velikou radostí...1

Italská legenda (kap. VII).

   Tu byl ihned císařem poslán Filozof se svým bratrem. A když přišel do Velké Moravy, byl přijat knížetem-(králem) Rostislavem.2 I přeložil tu knihy z řečtiny do slovanského jazyka, pokřtil [Moravany] a přivedl k pravé víře a naučil je slovanskému písmu.

Zesnutí sv. Kyrila.


Poznámky:

1 Jméno Rostislavovo se v této verzi legendy z počátku 12. století neobjevuje – členům byzantské misie
a vyslancům císaře vyšli z města vstříc „tamní obyvatelé“... (?). Srovnej Římskou legendu z 9. století.
2 Srovnej staroslověnský Život sv. Konstantina-Cyrila (kap.  XV) (869). V pozdějších latinsky psaných legendách se Rostislavovo jméno vytrácí. Moravský král tu buď vůbec není uveden jménem (Kristián, kap. 1; Beatus Cyrillus), nebo je nahrazen Přemyslem (Kristián, kap. 2) či Svatoplukem (Diffundente sole, Granum k roku 886 a 900).

Petr Šimík (2005).

Srovnání:
Dokumenty: „List krále Rostislava byzantskému císaři Michaelu III.“ (862).
Dokumenty: „List byzantského císaře Michaela III. králi Rostislavovi“ (863).
Tabulka   2: „Kosmův obrazový scénář“.
Tabulka 20: „Křesťanský král-oráč a byzantská misie“ v pozdějších písemných a obrazových pramenech.
Symbolika: „Mor – nákaza (epidemie), anebo symbol pohanství?
Symbolika: „Býk – dobytče, nebo apoštol, kazatel evangelia?
Symbolika: „Oráčská scéna na malbě ve znojemské rotundě“ aneb Přemyslův konec.
Symbolika: „Tažné zvíře“.
Legendy: „Život sv. Metoděje, kap. VI“.
Legendy: „Život sv. Metoděje, kap. VII“.
Legendy: „Chvalořeč o sv. Cyrilu a Metoději“.
Legendy: „Italská legenda“.
Legendy: „Kristián, kap. 1“.
Legendy: „Kristián, kap. 2“.
Legendy: „Beatus Cyrillus“.
Legendy: „Diffundente sole“.
Kroniky: „Granum k roku 886“ (po přepočtu 863) o křtu (?) krále Rostislava.
Kroniky: „Granum k roku 891“ (po přepočtu 868) o přijetí Konstantina a Metoděje v Římě.
Úvahy: „Vznik a původ přemyslovské pověsti“.
Historie psaná štětcem“ aneb Malby ve znojemské rotundě jako historický pramen.
Rytý nápis na západní stěně znojemské rotundy“ aneb Dobové falzum.

Literatura:
• MMFH II, Brno 1967, s. 127, pozn. 1.
• Lubomír E. Havlík: Kronika o Velké Moravě. Jota, Brno 1992, s. 122-123.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah