MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

DOKUMENTY

 

„QUIA TE ZELO FIDEI“

• List papeže Štěpána V., který roku 885 adresoval „Svatoplukovi, králi Slovanů“.

   Biskup Štěpán, sluha sluhů Božích, Svatoplukovi, králi Slovanů.
   Protože ses v horlení za víru s veškerou oddaností zasvětil knížeti svatých apoštolů, totiž Petrovi, klíčníku království nebeského, a jeho zástupce sis přede všemi vládci tohoto nestálého světa vyvolil za hlavního patrona a spolu s velmoži a ostatním lidem země ses zároveň odevzdal v jeho ochranu, prosíme v ustavičných modlitbách Boha, dárce všeho dobra, v jehož rukou jsou všechna práva královská, abys byl jeho přispěním ochráněn a posílen jeho pomocí a přímluvami apoštolských knížat Petra a Pavla. [Prosíme], abys byl zbaven jak ďábelských úkladů, tak se těšil tělesnému zdraví, abys bez úhony na duši a na těle, ozdoben dobrými skutky, byl věčným soudem obdařen nekonečnou blažeností. Též My, kteří zastáváme úřad jeho zástupce, máme o Tebe náležitou péči, a kdykoliv toho bude potřeba v některé z těch záležitostí, které se týkají tvého prospěchu, najdeš v Nás ve všem s pomocí Boží ochránce.
   Pro zásluhy o víru objímáme tě se všemi svými věrnými přes překážku vzdálenosti zemí duchovní náručí a s láskou co duchovního syna, jako bys byl přítomen.
   Uslyšeli jsme tedy, že dychtivě toužíš po pravé víře a s určitostí to poznáváme podle toho znamení, že ses rozhodl obrátit ke své matce, totiž svaté Římské církvi, která je hlavou všech církví, neboť jí to bylo svěřeno privilegiem svatého Petra, knížete apoštolů... . Vážíme si tvé oddanosti, která se touží poučit tak, aby jsme zaslouženou chválou vyzvedli tvou moudrost, která nechce zabloudit jinam, leč poradit se s tou církví, která je hlavou a od které všechny církve vzaly svůj počátek. Nuže základ víry ...
   Nechť postačí ti pověděti toto málo z mnohého, které máš bez pochybnosti vyznávat jazykem a věřit srdcem, ale nikoliv nad své síly zkoumat, nebo jestliže se paprskem tělesného slunce otupuje zrak, oč více se jasem vysloveného Božství otupuje pozemská mysl? Této víry, [přenesené] Pánem na apoštoly a od apoštolů upevněné, přidržuje se svatá obecná a apoštolská Římská církev. Napomínáme, prosíme a zapřísaháme tě, aby ses jí pevně držel. Shledali jsme, v této církevní nauce je vzdělán i ctihodný biskup a náš nejdražší spolubratr Viching. Proto jsme ho poslali k vám zpět, aby řídil církev svěřenou mu Bohem, neboť jsme poznali, že je ti dokonale věrný a o tebe ve všem velmi starostlivý. Upřímně ho přijměte jako duchovního otce a vlastního pastýře s důstojnou poctou a s náležitou úctou, držte se ho a pečujte o něho, protože úctu, kterou mu prokážete, vzdáváte Kristu... . [Viching] ať tedy má péči o všechny církevní záležitosti a ať je spravuje, maje na zřeteli bázeň před Bohem, neboť sám bude muset vydat z nich přísnému soudci počet, i z duší lidu, který mu byl svěřen.
   O postu ...
   Když jsme se dověděli, že Metoděj se oddává bludu a ne výstavbě [víry], sváru a ne míru, velmi jsme se podivili. Jestliže je tomu tak, jak jsme slyšeli, jeho blud zcela zavrhujeme. Klatba pak vyslovená na potupu obecné víry padne na hlavu toho, kdo ji vynesl. Ty však a tvůj lid budete před soudem svatého Ducha nevinní, jestliže budete zachovávat víru, kterou káže Římská církev. Boží služby, posvátné obřady a mešní slavnosti, které se týž Metoděj odvážil sloužit ve slovanském jazyce, přestože přísahou nad nejsvatějším tělem blahoslaveného Petra ubezpečil, že to nebude činit, hrozíce se jeho provinění křivou přísahou, Boží a svou apoštolskou mocí, zakazujeme pod hrozbou uvalení klatby, aby se toho od této doby nikdo více nedopustil. Výjimkou je to, co slouží povznesení prostého a nevzdělaného lidu: povolujeme proto a nabádáme, aby výklad evangelií a apoštola byl podáván vzdělanými [duchovními] v témže [slovanském] jazyce, a žádáme, aby se tak dálo co nejčastěji, aby každý jazyk chválil Boha a oslavoval ho. Kdyby se vzdorovití a neposlušní duchovní, kteří vyvolávají sváry a pohoršení, po prvním a ani po druhém napomenutí vůbec nepolepšili, stanovíme, aby byli jako rozsévači koukolu vyobcováni z lůna církve, aby jedna prašivá ovce nenakazila celé stádo. Nařizujeme z naší moci, aby byli zadrženi a z vašich krajin daleko vyhnáni.

Řím, (září) 885.


Komentář:
   List se skládá z několika částí. Třetí část listu se týká nitranského biskupa Vichinga. Jak vyplývá z poslední části listu a zejména z „Života Klimenta, biskupa Bulharů“, kap. VII, 24, anathema na Vichinga uvalil ještě arcibiskup Metoděj a nitranský biskup byl nucen odebrat se do Říma, aby se klatby zbavil. Pře biskupů mohl totiž rozhodnout jen příslušný patriarcha, který také mohl zrušit klatbu. Cesty se snažil Viching využít k vlastním cílům, takže zůstává stále otázkou, nakolik údaje listu, který Svatoplukovi přinesl, jsou autentickým rozhodnutím papeže, a nakolik formulacemi nitranského biskupa. Klatba byla nepochybně sňata, nejasný je však údaj, že byl poslán zpět do církve, která mu byla svěřena. To mohlo znamenat jak nitranské biskupství, tak celou moravskou provincii, pokud se toto svěření vůbec za Vichingova pobytu v Římě uskutečnilo. Dále se zdůrazňuje, že jde o vlastního biskupa Svatoplukova lidu, odpovědného za veškerou církevní správu země. Ať již šlo o projev papeže, nebo úpravu jeho slov Vichingem, jisté je, že list dával Vichingovi do rukou oprávnění vystoupit proti Metodějovým následovníkům, jak to vyplývá zejména z poslední části listu.
   Poslední, pátá část listu se týká Metoděje a budí obdobné otázky jako část třetí. Výrazně je však dáván najevo údiv, že by Metoděj jednal jinak než v Římě slíbil.
   Zákaz používat slovanský jazyk v církevních obřadech se zřejmě neobešel bez inspirace biskupa Vichinga. Přestože podstatně omezil používání slovanského jazyka v církevním prostředí, nevyloučil ho z něho úplně, když výklady v témže jazyce byly doporučeny a nařízeny. Obvinění Metoděje z bludů a zanedbání latiny byly zřejmě jen záměrné Vichingovy argumenty v Římě, jejichž účelem bylo ovládnout moravskou církev.

Petr Šimík (2005).

Srovnání:
Rodokmen Mojmírovců“ dle současného stavu poznání.
Rodokmen »Přemyslovců«“ čili pražské větve mojmírovského rodokmenu.
Břetislav, jeho synové a vnuci“ aneb Navázal Břetislav „vědomě“ na slavnou velkomoravskou tradici?
Mapky: „Územní vývoj Velké Moravy za Rostislava a Svatopluka“.
Legendy: „Život Klimenta, biskupa Bulharů“.
Dokumenty: „List papeže Hadriána II. »Gloria in excelsis Deo« králi Rostislavovi“ (869).
Dokumenty: „List papeže Jana VIII. »Industriae tuae« Svatoplukovi“ (880).
Dokumenty: „Komonitorium papeže Štěpána V.“ (886).
Dokumenty: „Zamítnutí žádosti Vratislava II. o povolení slovanské liturgie“ papežem Řehořem VII. (1080).
Tabulka 5a: „Věk a období vlády knížat v grafickém znázornění“ (do roku 960).
Tabulka 15: „Životní data velkomoravského krále Rostislava“.
Tabulka 17: „Arcibiskupové a biskupové moravští“.
Tabulka 18: „Věk a období vlády Břetislava a jeho potomků v grafickém znázornění“ (do roku 1140).

Literatura:
• Lubomír E. Havlík: Kronika o Velké Moravě. Jota, Brno 1992, s. 205-208, 215.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah