MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

KRONIKY

 

ZALOŽENÍ KLÁŠTERA SÁZAVSKÉHO

OPAT VÍT A JEHO BRATŘÍ POVOLÁNI ZPĚT Z VYHNANSTVÍ V UHRÁCH,
VÍT SVĚŘIL PRÁVO OPATSKÉHO ŘÍZENÍ KLÁŠTERA JIMRAMOVI,
OPAT VÍT DOKONAL SVŮJ DEN POSLEDNÍ

DODATKY MNICHA SÁZAVSKÉHO KE KOSMOVĚ KRONICE ČECHŮ

I / 3

   [Pokračování ...].
  
Tedy po smrti knížete Spytihněva odevzdalo Božstvo svému věrnému služebníku Vratislavovi pamětihodným údělem řízení knížectví.
1 A poněvadž byl obzvláštním ctitelem služby Boží v církvi, oblíbil si též ono místo s láskou celého srdce svého. Vyslav posly ke králi Hunů [uherskému], povolal se ctí zpět z vyhnanství opata Víta a jeho bratří a vrátil je, jak slušelo, na jejich místo.2 A pro zásluhy a modlitby blahoslaveného dědice Prokopa dostalo se jim milostné útěchy všemohoucího Boha, jež toto místo, mající dostatek a přebytek zisků ve všem, povznesla k bývalé, ba ještě větší cti. A tak šťastný opat Vít, muž neobyčejně přičinlivý a rozvážný, svěřil se souhlasem bratří, když se blížil konec jeho života, právo opatského řízení svého arcikláštera svému příbuznému Jimramovi, muži svatostí vynikajícímu, se svolením knížete a jeho dvořanů. Sám konečně potom, když proběhla krátká dráha dní, dokonal svůj den poslední, aby živ byl s Hospodinem na věky. Jeho tělo bylo pohřbeno vedle dveří nalevo od vchodu do kostela svaté rodičky Boží Marie.3

Mnich sázavský: Dodatky ke Kosmově Kronice Čechů (I / 3).

   [Pokračování ...].


Poznámky:

1 Kníže Vratislav II. (1061-1092), Spytihněvův mladší bratr. Srovnej „Rodokmen »Přemyslovců«“.
2 Vratislav zpočátku sdílel uherské vyhnanství spolu se sázavskými mnichy. Po čase, když se oženil s uherskou Adleytou, povolal jej Spytihněv zpět na Moravu a svěřil mu opět olomoucký úděl.
3 Ještě začátkem roku 1078 byl sázavský opat Vít přítomen slavnému posvěcení kláštera Hradišťského u Olomouce (V. Novotný I/2, 1913, s. 210).

Petr Šimík (2008).

Dodatky Mnicha sázavského ke Kosmově Kronice Čechů:
I. Založení kláštera Sázavského
     1. Poustevník Prokop, setkání s knížetem Oldřichem, stavba baziliky, Prokop opatem,
         Břetislavova nadace, Prokopovo proroctví, Prokopova smrt.
     2. Opatem zvolen Prokopův synovec Vít, odchod slovanských mnichů do Uher,
         dosazení opata a bratří latinského vzdělání, svatý muž Prokop ztloukl opata berlou.
     3. Kníže Vratislav povolal mnichy z Uher zpět, opat Vít dokonal svůj den poslední.
     4. Opatství kláštera svěřeno Jimramovi, nic si nevážil peněz za statky, jež se prodávaly,
         Jimram došel království nebeského.
     5. Opat Božetěch, vložil korunu na hlavu krále, cesta do Říma, vyhnání slovanských mnichů.
II. Založení kostela vyšehradského
        
Roku od narození Páně 1070

Srovnání:
Břetislavovi synové a vnuci“.
Historie psaná štětcem“ aneb Malby ve znojemské rotundě jako historický pramen.
Rytý nápis na západní stěně znojemské rotundy“.
Legenda: „Život svatého Prokopa“.
Tabulka 16. „Zdroj Kristiánovy a Kosmovy inspirace“ aneb Bez moravské historie by nebyly ani české mýty!
Tabulka 18: „Věk a období vlády Břetislavových potomků v grafickém znázornění“ (do roku 1140).
Tabulka 20: „Křesťanský král-oráč a byzantská misie“ v pozdější písemné a obrazové interpretaci.

Literatura:
• Bertold Bretholz: Die Chronik der Böhmen des Cosmas von Prag. Monumenta Germaniae Historica (MGH), nova series II, Berlin 1923.
Karel Hrdina: Kosmova kronika česká. Melantrich, Praha 1949, s. 179-180.
Kosmova kronika česká. Ed. Karel Hrdina-Marie Bláhová. Svoboda, Praha 1972.
Barbara Krzemieńska: Břetislav I. Čechy a střední Evropa v prvé polovině XI. století. Garamond, Praha 1999.
Kosmova kronika česká. Překl. K. Hrdina a M. Bláhová, úvod D. Třeštík, komentář P. Kopal, vysvětlivky a poznámky M. Bláhová, rejstříky J. Vilím. Paseka, Praha a Litomyšl 2005.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah