MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

DOKUMENTY

 

„PASTORALIS SOLLICITUDINIS TUAE“

• List papeže Jana VIII., adresovaný roku 881 arcibiskupu Metodějovi.

   Arcibiskupu Metodějovi ve jménu víry.
   Schvalujeme pastýřskou péči tvé starostlivosti, kterou prokazuješ v získávání duší věrných našemu Pánu Bohu. Pozorujeme, že jsi horlivý pěstitel pravé víry a nesmírně se v Pánu radujeme a nepřestáváme vzdávat nezměrné chvály a díky [tomu], který tě více a více v přikázáních rozněcuje a ze všech protivenství milostivě k prospěchu své církve vysvobozuje.
   Když jsme se dozvěděli z tvého listu o tvých různých případech či příhodách, jakou účast jsme spolucítili, [to] můžeš poznat z toho, že když jsi byl u Nás, [právě My] jsme tě napomínali, že jsi povinen následovat učení svaté Římské církve podle hodnověrné tradice svatých Otců, a poučili jsme tě jak o Symbolu, tak o pravé víře, jak ji máš učit a kázat.
   A totéž jsme naznačili slavnému vladaři Svatoplukovi v Našem Apoštolském listě,1 o němž ujišťuješ, že mu byl doručen. A jiný dopis jsme ani jemu neposlali, ani onomu biskupovi [Vichingovi] jsme veřejně nebo tajně nepřikázali jinak činit a neustanovili jsme, abys ty konal něco jiného. Tím méně je třeba věřit, že jsme požadovali přísahu od téhož biskupa, před nímž jsme se o této záležitosti ani patrně nezmínili. Proto nechť pomine tato pochybnost a s Boží pomocí vštěpuj všem věřícím pěstování pravé víry, jak to obsahuje učení evangelia a apoštolů, aby z výsledků svého boje přinesl panu Ježíši Kristu bohaté ovoce a jeho milostí obdařen přijal náležitou odplatu.
   Ostatně, co se týká jiných zkoušek, které jsi různým způsobem zakusil, nermuť se, ba spíše je podle apoštola považuj za úplnou radost... . Když se přece Božím vedením vrátíš,2 cokoliv se proti tobě neřádného spáchalo, čehokoliv se již zmíněný biskup proti svému úřadu na tobě dopustil, přivedeme vyšetřováním obou [stran] probíhajícím před Námi ke spravedlivému konci a jeho tvrdošíjnost neopomineme ostře pokárat výrokem našeho soudu.
   Dáno X. dne před dubnovými Kalendami, ve IV. indikci.

Řím, 23. března 881.


Poznámky:

1 List Industriae tuae papeže Jana VIII. milovanému synu Svatoplukovi, slavnému vladaři.
2 List se zřejmě týká první části textu uvedeného v Životě sv. Metoděje, kap. XII. Údaj o návratu lze vysvětlit zamýšlenou cestou Metodějovou do Konstantinopole (viz Život sv. Metoděje, kap. XIII).

Petr Šimík (2005).

Srovnání:
Rodokmen Mojmírovců“ dle současného stavu poznání.
Mapky: „Územní vývoj Velké Moravy za Rostislava a Svatopluka“.
Dokumenty: „Gloria in excelsis Deo“ – list papeže Hadriána II. králi Rostislavovi (869).
Dokumenty: „Industriae tuae“ – list papeže Jana VIII. moravskému vladaři Svatoplukovi (880).
Dokumenty: „Komonitorium papeže Štěpána V.“ (886).
Tabulka 5a: „Věk a období vlády knížat v grafickém znázornění“ (do roku 960).
Tabulka 15: „Životní data velkomoravského krále Rostislava“.
Tabulka 17: „Arcibiskupové a biskupové moravští“.

Literatura:
• Lubomír E. Havlík: Kronika o Velké Moravě. Jota, Brno 1992, s. 192-193.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah