MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

TEXTY

 

„ŽIVOT NAUMŮV“

(STARŠÍ)

MĚSÍCE PROSINCE 23. [DNE]
PAMÁTKA SVATÉHO OTCE NAŠEHO NAUMA

   Nuže, bratři, nechť nezůstane bez památky bratr tohoto blahoslaveného Klimenta, jehož druh a spolutrpitel, s nímž vytrpěl mnoho běd a strastí od kacířů, kněz Naum.
   Když byl Kliment ustanoven biskupem, sám zbožný císař Symeon vyslal jeho druha Nauma místo něho na učitelství. Ten pak neustával ve svatém a bohulibém konání, jsa panicem od dětství až do smrti. Vybudoval klášter na východ od Bílého jezera, kostel svatých archandělů a strávil v učitelství sedm let. Zbavil se učitelství, odešel do kláštera a žil ještě deset let. Ke konci svého života přijal mnišské roucho a tak zemřel v míru dne 23. měsíce prosince.
   A toto nechť je známo: Před šesti lety zemřel Naum, kněz biskupa Klimenta. I to budiž známo všem čtenářům – jak jsme již dříve napsali – že kacíři jedny velice mučili a jiné že prodali Židům za peníze, [mezi nimi] kněze a jáhny. Titíž Židé pak je vzali a odvezli do Benátek, a když je prodali, přišel řízením Božím do Benátek z Cařihradu císařův muž, který vyřizoval císařovy záležitosti. Jakmile se ten císařův muž o nich dověděl, jedny vykoupil, druhé vzal s sebou, odvedl je do Cařihradu a pověděl o nich císaři Basileiovi. Potom byli ustanoveni do svých úřadů a hodností kněží a jáhnů, jak tomu bylo předtím. Dali jim i platy, nikdo nezemřel v otroctví, nýbrž někteří zesnuli v Cařihradě pod císařovou ochranou, jiní přišli do bulharské země a zemřeli tam s velkými poctami.
   Ale moravská země, jak byl předpověděl svatý arcibiskup Metoděj, pro zločinnost svých skutků, pro kacířství, vyhnání pravověrných otců a za utrpení, které zakusili od kacířů, jimž oni věřili, v krátké době dostala od Boha odplatu. Zanedlouho přišli Uhři, kmen panonský, a vyplenili zemi a zpustošili ji. A ti, které Uhři nezajali, utíkali do Bulharska. I zůstala jejich země pustá a v moci Uhrů.
   Já pak hříšník, bratří, jsem měl mnoho starostí kvůli památce našich blahoslavených otců, chtěje nalézti všechny jejich sepsané životy, které by věděly vše o jejich životě od počátku, stejně jako o jeho běhu a o konci, ale nenalezl jsem je. Vím toho totiž málo, jen tolik, kolik mi sami blahoslavení otcové pověděli. Snažil jsem se to napsat, ale neměl jsem odvahu. Chtěl jsem nalézti více toho, co bylo napsáno, aby, až nalezne ještě někdo něco napsaného někým jiným, se nehoršil nad námi ubohými a nevzdělanými. Vím totiž, že otcové učinili ještě mnohem více než to, ba vykonali i mnohé zázraky, ale nám řekli pouze toto a jiné věci zatajili pro svou pokoru. Tak tedy jsem se sám přinutil, či ještě spíše mne vybídl vladyka, který též byl žákem tohoto blahoslaveného Klimenta, totiž biskup Marko v devolském biskupství (byl čtvrtým biskupem slovanského národa v Devolu). Oba jsme doufali, že se nám dostane přímluv a milosti od těchto blahoslavených otců i odpuštění hříchů od našeho milostivého Boha, jenž pravil: „Kdo přijímá proroka ve jménu prorokově, odplatu prorokovu vezme; a kdož přijímá spravedlivého ve jménu spravedlivého, odplatu spravedlivého vezme“ (Mt 10, 41). A dále řekl Boží apoštol Pavel: „Vzpomínejte na vůdce své, kteříž vám mluvili slovo Boží, a jak dovršili svůj život, a následujte je ve víře“ (Žd 13, 7).
   Protož i my, bratři, následujme dobrý život těch, kteří si uchovali panictví a úplnou čistotu, mnohé utrpení a nebezpečí podstoupili pro pravou víru Boží, abychom i my s nimi dosáhli věčného blaženství v Ježíši Kristu, Pánu našem, jehož jest sláva, Otci, Synu i Duchu svatému nyní i stále i na věky věků. Amen.


Srovnání:
Život Naumův (mladší).
Život Klimenta, biskupa Bulharů.

Literatura:
Zoe Hauptová-Věnceslava Bechyňová: Zlatý věk bulharského písemnictví. Vyšehrad, Praha 1982.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah