MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

LEGENDY

 

LEGENDA O ŽIVOTĚ ROSTISLAVA,
KRÁLE MORAVANŮ, KTERÝ SE SVOU VÍROU A UTRPENÍM
STAL SE SVÝM NÁRODEM SVATÝM

jak ji dle záznamů starých letopisů a legend sestavil a sepsal Lubomír E. Havlík (5/7)

   [Pokračování ...].
   (446) Rostislav zachoval mír i v dalších letech a oslyšel v roce, který následoval, žádost hraběte Werinhara o pomoc proti králi Ludvíkovi. A v roce 867 od narození Páně odmítl spojenectví s Ludvíkem, mladším se synů Ludvíkových, který vládl v Sasku a Durynsku a vyslal na moravský dvůr Jindřicha, velitele své družiny, aby přemluvil našeho krále Rostislava k boji proti svému otci.1
   Mezitím konali Konstantin a Metoděj v království Moravanů dílo apoštolské. Přes spory s arcikněžími biskupa města Pasova, získali Kristu Pánu mnoho duší a upevnili běh světského a církevního života dobrým právem a zákony. Jak se dočítáme v legendě, král Rostislav byl též vzdělán v cestě Boží a milosrdenstvím Božím vstoupil i s přeslavným národem moravským ne bojem, ale vírou do brány věčné bezpečnosti. A tak se stal ten národ národem svatým a lidem získaným spáse, aby v něm byly zvěstovány divy toho, jenž jej (447) z temnoty povolal k podivuhodnému světlu svému.2
   V polovině roku 867 od narození Krista, Pána našeho, skončili Konstantin Filosof a opat Metoděj své poslání a nevzavše od krále Rostislava za odměnu ani zlata ani stříbra nebo jiných věcí a vyprosivše toliko svobodu mnoha otrokům, započali svůj návrat do císařského sídla nad Bosporem a Zlatým Rohem. Z Benátek, kde se zastavili, odešli však na pozvání pontifika Mikuláše k prahům Stolce sv. Petra.3
   Ačkoliv Boží milostí osvícený král Moravanů zachovával mír, byl to Karloman, toho času vévoda Bavor, Karantánie, Panonie a pán Východní marky, který mír porušil a napadl Rostislava pod záminkou, že ten poskytl asyl odpadlému hraběti Gundakarovi. V bojích, které Karloman zvedl roku 868 od narození Páně i roku následujícího, hrabě Gundakar v čele jednoho z vojů Moravanů padl a to vyvolalo velikou radost Karlomana i jeho otce Ludvíka. Vedeni zlobou vpravdě satanskou vůči všemu moravskému považovali poskytnutí asylu za záminku k válce proti ctiteli míru a zákona Božího. Od zamýšleného protivenství je neodradila ani výstraha nebes, která krále Ludvíka upoutala na lože, a tak v čelo vojska proti Rostislavovi postavil svého syna Karla, který byl z jeho synů nejmladší, zatímco výpravu proti synovci krále Rostislava, Svatoplukovi z Nitry, vedl jeho prvorozenec Karloman.4
   Když Karel dospěl s vojskem – jak vypravuje Meginhard – k oné i všem nejstarším nepodobné a nepopsatelné Rostislavově pevnosti, k jeho hlavnímu městu a hradu jménem Morava, neodvážil se je dobýt. Spálil však opevnění a plenil tam, kudy táhl. Podobně i Karloman mohl pouze plenit v území knížete Svatopluka. Meginhard z Fuldy se sice pokusil vylíčit tažení Ludvíkových synů jako vítězství, k němuž si vzájemně blahopřáli, pravdu však prozradil Hinkmar, arcibiskup města Remeše, v letopisech kláštera sv. Bertina, když vyznal, že francká vojska v království Moravanů nedosáhla vůbec ničeho, či jen málo, ale nadto utrpěla největší porážku, a to takovou, že král byl přinucen žádat Rostislava o obnovení míru. K tomu vyslal do hlavního hradu a města krále Rostislava, své syny Karla a Karlomana spolu s markrabími jejich zemí.5
   [Pokračování ...].

Lubomír E. Havlík (2001).


Poznámky:

1 Viz Fuldské anály k roku 866 a Bertiniánské letopisy k roku 866.
2 Jedná se o legendu Beatus Cyrillus (1063).
3 Viz Život sv. Konstantina-Cyrila (kap. XV) a Život sv. Metoděje (kap. VI). Vzhledem k tomu, že Konstantin s Metodějem z Konstantinopole přinášeli s sebou na Moravu ostatky sv. Klimenta, čtvrtého římského papeže, je pravděpodobné, že návštěvu Říma plánovali od samého počátku. Pozvání papeže Mikuláše I. obdrželi ještě na Moravě. Teprve poté odcházejí do Říma se zastávkou v Benátkách. Tam je zastihla zpráva, že Mikuláš I. zemřel. Byli nuceni vyčkat na volbu nového papeže. Zvací list papeže Hadriána II. je tedy zastihl patrně ještě v Benátkách. Srovnej též Římskou legendu a „Granum k roku 891“ (po přepočtu 868).
4 O Gundakarově smrti viz Fuldské letopisy k roku 869a. K další vojenské výpravě proti Rostislavovi a Svatoplukovi viz Fuldské anály k roku 869b.
5 Viz Bertiniánské letopisy k roku 869.

Petr Šimík (2005).

1. část: Rostislav ustanoven vévodou Moravanů.
2. část: Rostislav se opevnil tou nejpevnější hradbou a nazývá se králem.
3. část: List do Byzance se žádostí o biskupa učitele. Příchod věrozvěstů na Moravu.
4. část: Ludvík Němec s přislíbenou pomocí Bulharů hodlá Rostislava pokořit.
5. část: Rostislav se ubránil. Konstantin a Metoděj odcházejí se svými učedníky do Říma.
6. část: Metoděj vysvěcen na arcibiskupa a vrací se na Moravu jako papežský legát pro všechny země slovanské.
7. část: Svatopluk zradil Rostislava a vydal ho Frankům. Moravský král byl oslepen a uzavřen v klášteře.

Literatura:
• Oldřich Králík (ed.): Nejstarší legendy přemyslovských Čech. Vyšehrad, Praha 1969.

• Lubomír E. Havlík: Život a utrpení Rostislava, krále Moravanů. Moravský historický sborník, Ročenka Moravského národního kongresu 1999-2001. MNK, Brno 2001, s. 441-450.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah