MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

LEGENDY

 

LEGENDA O ŽIVOTĚ ROSTISLAVA,
KRÁLE MORAVANŮ, KTERÝ SE SVOU VÍROU A UTRPENÍM
STAL SE SVÝM NÁRODEM SVATÝM

jak ji dle záznamů starých letopisů a legend sestavil a sepsal Lubomír E. Havlík (3/7)

   [Pokračování ...].
   (444) Zatím Rostislav, král Moravanů, těšící se milosti Boží všemohoucí, která mu svěřila vládu v zemi Moravské a chráněné před útoky nepřátel a ověnčené vítězstvím, rozhodl se požádat toho, jenž byl nástupcem sv. Petra, to jest nejvyšší duchovní hlavu všeho křesťanského světa, papeže Mikuláše v Římě, aby byl příznivcem jeho záměrů a neodepřel svou pomoc v bohulibém konání, aby totiž pro upevnění křesťanské víry a řádu práva, ustanovil podobně jako národu Chorvatů, též pro království Moravanů vlastního biskupa a s nim vyslal i učitele znalé slovanského jazyka srozumitelného Moravanům. Té chvíle zůstala však Rostislavova žádost v Římě oslyšena.1
   A tehdy Rostislav, král moravský, podnícen Božím vnuknutím, po radě s knížaty a s velmoži svého království, poslal některé z nich k císaři Římské říše na východě, čili do Impéria Rómajů, k basileovi Michaelovi tohoto jména Třetímu, světské hlavě všech křesťanů na východě. V Konstantinopoli žádali vyslanci Moravanů vznešeného císaře, aby do jejich království vyslal vhodného biskupa a učitele, kteří by šířili mezi prostým lidem křesťanství slovanským jazykem a v celé zemi zavedli světské a církevní právní řády podle římského vzoru a zákonů císařovi říše.2  
   Císař, maje bohulibý úmysl zavést a rozšířit u Bulharů víru v našeho Spasitele, Ježíše Krista, veden Boží prozřetelností, u vědomí toho, že království Moravanů sousedí s říší Bulharů (445) a mohlo by být císaři prospěšné, neoslyšel žádost krále Rostislava a taktéž Fotios, patriarcha církve Konstantinopolské. Ke dvoru krále Rostislava vyslali Konstantina Filosofa a jeho bratra opata Metoděje, kdysi císařova archonta (Michala) v jednom ze slovanských knížectví jeho říše. Ve svém listu vladaři Moravy vyslovil císař chválu jeho úmyslu šířit víru v Krista, Pána našeho, domácím jazykem a písmem, podobně jako je tomu u mnoha národů jiných. Vytrvá-li Rostislav ve svém Bohu milém úsilí, získá vyšší důstojenství a budoucím pokolením zanechá světlou památku podobně jako císař Konstantin Veliký.3
   V měsíci červnu léta 863 od narození Páně vkročili vyslanci císaře do Moravské země, která byla pro ně hodna podivu, neboť byla zemí širou a utěšenou a oplývající bohatstvím plodů. Její obyvatelé vynikali krásou postavy, budili úctu vážností mravů, muži byli statečnými a znamenitými bojovníky, způsobilými k dvorské službě a k pěstování svých zájmů. Avšak jak čteme dále v moravských legendách, byli též jako kůň a mezek a sevřeni jako uzdou porušovali Boží zákon, poskvrněni zlými skutky a křivými přísahami a mezi sebou se rvali jako divocí psi.4 Čekal tedy na oba bratry obtížný úkol utišit planoucí vášně a zasít semeno Božího míru a zákona. Když vyslanci dospěli s četným doprovodem až k Moravě, byli před hlavním hradem a městem království, králem, knížaty, velmoži a veškerým lidem uvítáni s úctou a velikou radostí a předali v paláci králi Rostislavovi císařův list a císařský symbol rozmnožitele křesťanské víry, tj. Kříž o dvou ramenech.5
   [Pokračování ...].

Lubomír E. Havlík (2001).


Poznámky:

1 Že se Rostislav někdy v roce 861/862 nejprve obrátil na papeže do Říma, se dozvídáme až dodatečně z listu papeže Hadriána II. z roku 869.
2 Viz Rostislavův list byzantskému císaři Michaelu III. z roku 862.
3 Srovnej obsah listu císaře Michaela III. Rostislavovi, který s sebou v roce 863 přinesli Konstantin s Metodějem.
4 Tuto charakteristiku Moravanů můžeme najít v legendě Beatus Cyrillus (1063), ale ještě dříve se s podobným popisem můžeme setkat v Kristiánově legendě (kap. 2), sepsané někdy v letech 992-994. Tam se zase jedná o Slovany české.
5 Motiv uvedení byzantské misie na Moravu a vyobrazení obou věrozvěstů po boku krále-oráče Rostislava můžeme najít na malbě ve znojemské rotundě. Obsah listu císaře Michaela III. králi Rostislavovi zaznamenal Život sv. Konstantina-Cyrila (kap. XIV).

Petr Šimík (2005).

1. část: Rostislav ustanoven vévodou Moravanů.
2. část: Rostislav se opevnil tou nejpevnější hradbou a nazývá se králem.
3. část: List do Byzance se žádostí o biskupa učitele. Příchod věrozvěstů na Moravu.
4. část: Ludvík Němec s přislíbenou pomocí Bulharů hodlá Rostislava pokořit.
5. část: Rostislav se ubránil. Konstantin a Metoděj odcházejí se svými učedníky do Říma.
6. část: Metoděj vysvěcen na arcibiskupa a vrací se na Moravu jako papežský legát pro všechny země slovanské.
7. část: Svatopluk zradil Rostislava a vydal ho Frankům. Moravský král byl oslepen a uzavřen v klášteře.

Literatura:
• Rudolf Turek: Čechy na úsvitě dějin. Academia, Praha 2000 jako reprint 1. vydání (Orbis, Praha 1963), s. 68, 268.
• Oldřich Králík (ed.): Nejstarší legendy přemyslovských Čech. Vyšehrad, Praha 1969.

• Lubomír E. Havlík: Život a utrpení Rostislava, krále Moravanů. Moravský historický sborník, Ročenka Moravského národního kongresu 1999-2001. MNK, Brno 2001, s. 441-450.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah