MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

KRONIKY

 

FULDSKÉ ANÁLY

K ROKU 869

(1. část: zabití Gundakara)

   [Pokračování ...].
  
Karloman se dvakrát srazil s vojsky Rostislavovými, vyšel co vítěz a získal nemalou kořist, jak to oznámil [z Badenu] dopisem určeným svému otci ... Karlomanův vazal Gundakar,1 který se mnohým bezprávím a lstivými úskoky častokráte stal nevěrným králi Ludvíkovi a jeho synům, opustil náležitého pána. Přidal se k Rostislavovi a byl zabit, když (po vzoru Katilinově) chtěl bojovat proti vlasti.2 Když se Karlomanovi vojevůdci blížili k místu bitvy, řekl prý těm, kterým byl Rostislav postaven v čelo: »Bojujte statečně a chraňte svou vlast. Já vám totiž v této bitvě nebudu užitečný, protože svatý Emeram a všichni svatí, při jejichž ostatcích jsem přísahal zachovat věrnost králi Ludvíkovi a jeho synům, (drží můj štít a kopí), tlačí dolů má ramena a ze všech stran mne zdržují spoutaného a jako svázaného řemeny tak, abych ani kteroukoliv ruku nemohl pozvednout k ústům.« Zatímco nešťastník mluvil, klesl za útoku našich mrtev, když mu Pán takto udělil odměnu hodnou jeho nevěrnosti. Když to bylo králi oznámeno, přikázal, aby za záhubu mrtvého nepřítele všichni společně chválili Boha též vyzváněním zvonů všech kostelů v Řezně ...

Fuldské anály k roku 869 (1. část).

   [Pokračování ...].


Poznámky:

1 Gundakar (862), po internaci Karlomana Ludvíkem, se stal pánem Korutan (863). Viz Fuldské anály k roku 863. Po novém uspořádání Východofranské říše (866) bylo povstání, které vypuklo v jejích východních územích, potlačeno a někteří z povstalců, mezi nimi i Gundakar, našli pak azyl u Rostislava na Moravě.
2 J

Petr Šimík (2005).

Srovnání:
Mapky: „Územní vývoj Velké Moravy za Rostislava a Svatopluka“.
Rodokmen Mojmírovců“ dle současného stavu poznání.
Rodokmen Karlovců“.

Literatura:
• Lubomír E. Havlík: Kronika o Velké Moravě. Jota, Brno 1992, s. 141.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah