MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

KRONIKY

 

FULDSKÉ ANÁLY

K ROKU 857

(Slavitěh vyhledal azyl u Rostislava)

   [Pokračování ...].
  
Biskup Otgar a palatin Rudolf i Ernest, syn vévody Ernesta, kteří byli posláni se svými lidmi do [země] Čechů, obsadili město vévody Vistraha po mnoho let odbojné.1 Vypudili z něho Slavitěha, syna Vistrahova, který v něm tehdy neomezeně vládl. Když uprchl a uchýlil se k Rostislavovi, jeho bratr, který jím byl vypuzen z vlasti a žil ve vyhnanství u Čestibora Srbského, přišel věrně ke králi [Ludvíkovi] a byl ustanoven vévodou místo bratra.2

Fuldské anály k roku 857.

   [Pokračování ...].


Poznámky:

1 Určení Vistrahova-Slavitěhova knížectví v Čechách není jednoznačné. Hledalo se dříve mylně na jihovýchodě Čech (Vitoraz), poté se uvažovalo o území jihozápadním, nověji bylo ztotožněno s územím Lemúzů, které v materiální kultuře prokazuje styky s Moravou (mohyla velkomoravské kněžny v Želénkách na Duchcovsku) a přímo sousedilo se Srbskem. Tento názor může podpořit i skutečnost, že v čele tažení stáli eichstättský biskup a syn prefekta České marky (L. E. Havlík 1992, s. 103).
Podle P. Randuse (2007) území kmene Lemúzů ovšem nelze hledat v severozápadních Čechách, kam je lokalizoval R. Turek (1982), nýbrž východně od území Děčanů a Litoměřiců. Viz upravená mapka českých kmenových území. Želénky na Duchcovsku by pak patřily k území Lučanů.
2 Srbský Čestibor, „který byl Ludvíkovi zcela věrný“, byl hned následujícího roku Srby zavražděn.

Petr Šimík (2005).

Srovnání:
Rodokmen Mojmírovců“ dle současného stavu poznání.
Mapky: „Územní vývoj Velké Moravy za Rostislava a Svatopluka“.
Mapky: „České kmeny podle P. Randuse“.
Kroniky: „Fuldské anály k roku 858“.
Tabulka 5a: „Věk a období vlády knížat v grafickém znázornění“ (do roku 960).
Artefakty: „Plaketa velkomoravské kněžny ze Želének“.

Literatura:
• Lubomír E. Havlík: Kronika o Velké Moravě. Jota, Brno 1992.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah