MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

 

HISTORIE SV. DOBROSLAVY, ZVANÉ EUROSIA, TAKÉ OROSIA,
KRÁLOVNY, PANNY A MUČEDNICE, PATRONKY JACY

Juan Francisco Aznárez López,
arcikněz a děkan katedrály v Jace, Španělsko
1981

ÚVOD

   Latinský text původní liturgické modlitby Svaté Dobroslavy je velmi jednoduchý. V našem archívu je uschovaná jeho notářská kopie, vyňatá z prvotiskového breviáře,1 který v současné době již neexistuje. Její jitřní mše (matiné) mají pouze tři zpěvy, což je ve shodě s velmi starým obyčejem, který se pokoušel pozměnit až papež Řehoř VII. (1073-1085). Ale tyto tři zpěvy říkají o této světici všechno to, co bylo uvedeno později v nových zpěvech, obsažených ve starých breviářích z Jacy, Huescy a z Tarragony, které publikoval P. Ramón z Huescy v osmém svazku svého díla Chrámy aragonské (Iglesias de Aragón).
   Příslušník piaristického řádu Tomás de San Pedro, skvělý latinář a učitel rétoriky, který v roce 1790 viděl a dopodrobna zkoumal výše citovanou původní modlitbu, nás bez nejmenšího váhání ujišťuje, že latina z tohoto (orosiánského) textu pochází „z epochy DCCCCLXVI“, což znamená zhruba z roku 966 křesťanského letopočtu.2 O liteře X z římských číslic, které vzdělaný piarista musel číst v nějaké poznámce k této modlitbě, není známo, zda měla vpředu malou čárku. Napřed se píše tímto způsobem, po nějaké době však čárka mizí. Pomocí těchto chronologických dat můžeme dojít k závěru, že autorem této původní orosiánské modlitby byl pravděpodobně opat z Abelda, Salvus, Salvo. Díky naším medievalistům (historikům, zabývajících se středověkem) víme, že tento dobrý opat byl jediným významným hagiografem, a skládal svaté modlitby o hispanomazarabských3 světcích působících v našich rodících se křesťanských královstvích.

Obr. 1. Vesnice Jaca na úpatí skalního masivu uprostřed snímku.
   Podle pergamenu číslo 1 z našeho archívu, pobýval v roce 958 ve vesnicích kolem Jacy již citovaný opat Salvo. Doprovázel krále Garcíu Sáncheze I. a jako notář potvrzoval královské dokumenty. Právě toto mohla být vhodná (a možná i záměrně vyhledaná) příležitost, během které učený hagiograf mohl zdokumentovat své verše a modlitby a opřít se při tom o lidovou tradici a především o ověřený historický portrét této naší světice (ut ex textu portret historiae) a o důvěryhodný a starobylý příběh (fidedigna relatio antiquorum), které jsou zde citovány a které vypráví o českém původu Orosie (Dobroslavy), o její čistotě a svatosti, o jejím vynuceném svazku s místním (hispánským) knížetem, o její dlouhé cestě do Aragonu, a o její mučednické smrti v Yebře z rukou hříšných Maurů. Výtah z této dávné historie – krátké shrnutí důvěryhodného vyprávění –, vytvořené proto, aby mohlo být slavnostně předčítáno na Svatých mších, daly orosiánskému spisu rysy a tudíž i punc legendy. Všechna historická vyprávění té doby, které byla čtena na ranních mších, bylo možné nazývat legendami, životopisnými legendami, aniž by tento název měl pejorativní smysl, který se mu přikládá dnes, kvůli důvodům, které se objevily až později.
Obr. 2. Sv. Dobroslava, zvaná Eurosia, také Orosia, patronka Jacy

   Zdá se, že s příchodem knihtisku, nebo možná i dříve, se historický spis Život Svaté Orosie ztratil, podobně jako mnoho dalších rukopisů. V roce 1492 ho tak již v Jace nemohl číst český mnich Jan z Hory Olivetské, takže o genealogii Orosie musel pouze spekulovat – jak to vyplývá ze spisů naší Městské rady. Občané Jacy, kteří byli horlivými stoupenci své Světice-patronky, se však nespokojili s několika málo informacemi, které o ní přináší stručná modlitba obsažená v breviáři a vydávají se hledat vytoužený písemný záznam historie-legendy, o které se domnívají, že dosud někde existuje, patrně ztracená v nějaké knihovně. V roce 1690 a následujících letech se patrně nachází v něčím vlastnictví v Římě, neboť dotyčný žádá město Jacu o informace o orosiánském kultu a přidává je ke starobylému vyprávění. V roce 1756 je spis Život Svaté Orosie schraňován ve fondech římské Minervy. Naše Katedrála, která je spřízněná s výše uvedeným kostelem tak, že obě eucharistické společenství nesou totéž jméno, tam podle všeho žádala o tento spis nebo jeho kopii; poněvadž dopis, který z Říma došel říká, že spis nepošlou, neboť ho „nechtějí nechat vyjmout“. Další dopis z roku 1763 říká, že tento spis je „velmi malý, asi na stránku a půl“.
   Nakonec byla tato historie-legenda nalezena knězem Františkem Odvalilem, který jí publikoval italsky v roce 1930 (?). Později byla v Praze přeložena do češtiny, odsud jí do Španělska poslal Dr. Jan Svoboda, zbožný uctívač svaté Dobroslavy, který sepisoval její historii. Část jeho díla a korespondence jsou v mém vlastnictví. Za španělský překlad vděčíme dalšímu Čechovi, selesianskému páteru Jindřichovi Peškovi, profesorovi v Matarío a Valencii (1942-1947). Ve Valencii mi také byla předána španělská verze (1958), kterou publikujeme celou v uvozovkách v druhé části tohoto dílka, krom několika úvodních vět, které jsme zařadili do první části.
   Některá historická data z Legendy objasňují a doplňují jiné informace ze starobylé modlitby, které také pocházejí z prvotního zdroje zvaného textus historiae a fidedigna realtio antiquorum – „historický text“ a „věrohodné starobylé vyprávění“.
   V první části této brožurky předkládáme stručnou studii historie Čech a Moravy a slovanského lidu a snažíme se dát do správných souvislostí historické osoby a činy, které později budou uvedeny (a potvrzeny) v Legendě.
   [Pokračování ...].

Juan Francisco Aznárez (López) (1981)


Poznámky:

1 Breviář je kniha obsahující každodenní modlitby a čtení, k nimž jsou zavázáni katoličtí duchovní počínaje jáhnem, diákonem. Je to denní modlitba církve.
2 V originále je snad nedopatřením uvedeno: „...kolem roku 928...“.
3 Křesťané tehdy žijící mezi Maury na území hispánského poloostrova.

Jiří Kachlík (2005).

Literatura:
• Aznárez (López), Juan Francisco: Historia de Santa Orosia, Reine, Virgen y Mártir, Patrona de Jaca y su Diócesis, Imprenta Raro, Jaca, D. L. HU 100, 1981, 56 s.
• Ramón de Huesca: Iglesias de Aragón, tomo VIII.
• Annales Fuldenses sive Annales regni Francorum orientalis (MGH SS rer. Germ. in usum scholarum 7), ed. F. Kurze, Hannoverae, 1891.
• Bílý, J. L.: Moravští panovníci v 6. až 13. století, Nitra, 1997, s. 203.
• Palacký, František: Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě, díl I., Kvasnička a Hampl, Praha, 1939, s. 116.
• Francisco de Ruesta, manuscripto, 1780, 1.
• ANALES DE BARONIO, en los pontificados de Adriano II. y Juan VIII.
• Svoboda, Jan: Tajemná svatá Orosie, in: Přes propasti věků, Vyšehrad, 2004, s. 59-60.
• Podlaha, A.: Novější španělské spisky o sv. Orosii (Eurosii), domněním dceři knížete českého Bořivoje a sv. Ludmily, Časopis katolického duchovenstva, 58, 1917, s. 909-915.
• Český slovník bohovědný 3, Praha 1926, s. 919-920, heslo Eurosie.
• Bibliotheca Sanctorum 5, Roma, 1964, s. 240-241, heslo Eurosia (Filippo Caraffa).
• Martyrologium Romanum, Typis Vaticanis, 2001, s. 334.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah