MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

MÝTY A POVĚSTI

 

MYTIČTÍ PŘEMYSLOVCI –
LITERÁRNÍ FIKCE, NEBO HISTORICKÁ VĚDA?

ALOIS JIRÁSEK A JEHO STARÉ POVĚSTI ČESKÉ (1894).

C. Doslov
Pověsti – výtvory lidové fantasie a bohaté tvořivosti českého lidu.
Pověsti, jež si náš lid sám vytvořil v dobách nejdávnějších.

   (251) Staré pověsti české jsou jednou z nejpopulárnějších Jiráskových knih. Zachytily se především v mládeži, ale staly se láskou i dospělých. A plným právem. Psal je Jirásek již na vrcholu své tvůrčí síly, v době, kdy tu byly již první svazky „F. L. Věka“ a kdy vznikal první svazek „U nás“. Mistrovské je proto již samo podání pověstí. Je to však kniha významná i svým obsahem. Je to jakási vstupní brána, kterou vcházíme v Jiráskovo podání českých dějin.
   Jiráska nelákala starší předhusitská doba českých dějin –– doba knížat a králů, šlechty a patriciů, kde vším bylo panstvo a lid ničím. Jeho české dějiny začínají husitstvím –– dobou, kdy mluvil český lid. Ale nepřešel starší dobu zase úplným mlčením. I tam našel, co stálo za zaznamenání a podání i dnešnímu našemu lidu. Našel tam pověsti –– výtvory lidové fantasie a tvořivosti. V nichž lid si zachytil, co ho zajímalo na minulosti, i té nejdávnější. Ale jimiž si vyzdobil i vše to, co dále následovalo. A dále: v těchto pověstech je zachycen i sám život a práce lidu v oněch prastarých dobách. A proto Jirásek –– hned po obraze největší síly a slávy českého lidu, po románě „Proti všem“, napsaném v letech 1892-1893, vydává roku 1894Staré pověsti české“, aby současnému čtenáři předvedl všechnu tu krásu a bohatost tvořivosti českého lidu, od dob nejstarších až takřka do přítomnosti. A věnuje svou knihu Františku Bartošovi, nejznámějšímu tehdy a nejzasloužilejšímu moravskému, ale tím i českému badateli o životě lidu. Aby i tím ukázal, že o lid mu šlo, ne o jakýkoli obraz minulosti.

 
Obr. 1. J
   Začíná proto svou knihu vzpomínkou na ty, kdož přišli, aby tuhou svou prací vzdělali pralesy země v úrodné nivy a připravili tak šťastné bydliště všem nám budoucím.
   Země česká „čekala jen na dělný lid, jenž by užil hojných darů jejich. I přišel a nevzdělanou vzdělal; zvelebil ji těžkou, lopotnou prací a svatou ji učinil tím potem svým a krví svou, kterou pak vylil v přemnohých bojích, háje prací svou dobyté země i svého jazyka“, vzpomíná Jirásek prvních těch našich hrdinů –– hrdinů práce. I vypravuje především pověsti, jež si náš lid sám vytvořil už v dobách nejdávnějších (252) o samých počátcích života českého lidu v našich zemích –– pověsti o praotci Čechovi, Krokovi a jeho dcerách, Libuši a Přemyslovi, i o všem tom, co si náš lid zapamatoval a po tisíciletí vypravoval o těchto svých počátcích. První, kdo je   z a c h y t i l , byl Kosmas, náš první kronikář ze začátku 12. století, který však udává, že je, sám už stařec osmdesátiletý, slyšel ve své mladosti od tehdy zase již starců, tedy lidí 10. století. Pradávné jsou proto pověsti a první, co se nám vůbec zachovalo z básnické tvořivosti našeho lidu. Přejímaly je však proto i potom generace po generacích. Druhým jich klasickým zapisovatelem byl Dalimil na začátku 14. století, ve své veršované české kronice, a třetím Václav Hájek z Libočan, autor kroniky, která se na staletí stala nejoblíbenější světskou knihou českého lidu a která stejně jako Dalimil přímo románově zpracovávala prastaré ty pověsti. Potom, ve smutné době pobělohorské a po ní, nenašel se nikdo, kdo by takto podal památné to dědictví po našich předcích. Až přišel Jirásek a svými „Starými pověstmi českými“ stal se čtvrtým a pro nás současníky nejživějším jich vypravovatelem a klasikem.
 
Obr. 2. O

   Jirásek se však neomezil jen na tyto prastaré pověsti, a křivdí se jeho knize, vidí-li se v ní vypravování právě jen oněch nejstarších pověstí. Jirásek, jak vždy mu jde o minulost jen jako o podklad a cestu k přítomnosti a budoucnosti, tak i zde sleduje básnickou tvořivost lidu, pokud jde o jeho historii, i v dalších dobách a podal tak něco, co česká literatura do té doby vůbec neměla a neznala. Po prastarých těch pověstech vypravuje i pověsti, jimiž si náš lid vyzdobil začátky a další osudy křesťanství u nás. Dále slavná doba Karla IV. velmi působila na lidovou fantasii, i vzniká celý cyklus pověstí: o kamenném mostě, o Karlově, o ulici Nekázance, o vzniku Nového Města pražského, o Karolinu. A Jirásek i to zachycuje a oživuje. Ale je tu hned dále Žižka, nejoblíbenější předmět lidového vypravování. Nic nepomohlo pobělohorské reakci, že všemožně se snažila očernit Žižku v očích našeho lidu. Ten ho dále znal, miloval a ctil, i vyzdobil si jím, co se tam v jeho okolí vůbec stalo. A Jirásek z toho uvil bohatý věnec pověstí.
   Byli však i jiní lidoví hrdinové, Kozina, Jánošík, jež si lid ve své paměti a fantasii takto vyzdobil. Byla to však i matka všech měst a hlava i srdce Čech –– Praha, s neméně bohatými pověstmi, o orloji, Faustově domě, divných i jiných lidech a místech, mezi nimi o svérázném životě (253) židů, z nichž nejeden rovněž přešel v obecný majetek lidové paměti a fantasie. Ale i to tedy vše zachycuje Jiráskova kniha.
   I je to opravdu brána, jíž vcházíme v Jiráskovy vlastní pak už české dějiny. Brána pak tím vzácnější, že ji zbudoval, vytvořil a svou fantasií vyzdobil sám náš lid. Jehož pojetí Jirásek tu také přesně zachovává, a jen mu ještě pomáhá svým mistrovstvím vypravovatelským.
   Čtěme proto „Staré pověst české“ s láskou a porozuměním, jak byly i psány. Vejdeme tím přímo v duši našeho lidu, v jeho lidovou filosofii i v jeho morální a historické nazírání. I porozumíme pak mnoho i z toho, co se nám dále objeví, až projdeme touto branou a vstoupíme již v sám mohutný hrad českých dějin v díle Jiráskově, vystavěný pak již nejen fantasií lidu, ale tvrdou skutečností.
nesl1 jeho2 ohlas3 za4 řeku5 ke6 tmavým7 lesům8 v9 mlze.10

Akademik Zdeněk Nejedlý: Doslov ke Starým pověstem českým (1955, s. 251-253).


Poznámky:

1 P
2 O
3 O
4 O
5 O
6 O
7 O
8 O
9 O
10 O

Petr Šimík (2006).

A. Jiráskovy pověsti, „co dochovaly se z temnoty věků“:
            Úvod k pověstem doby pohanské.
1. část: O praotci Čechovi.
2. část: O Krokovi a jeho dcerách.
3. část: O Bivojovi.
4. část: O Libuši.
5. část: O Přemyslovi.
6. část: Libušina proroctví.

B. Jiráskovy pověsti doby křesťanské:
            Úvod k pověstem doby křesťanské.
1. část: O králi Svatoplukovi.
2. část: O králi Ječmínkovi.
3. část: Praporec sv. Václava.

C. Doslov akademika Zdeňka Nejedlého k Jiráskovým „Pověstem“.

Srovnání:
Pověst „O Přemyslovi“: Kristián, Kosmas, Diffundente sole, Dalimil, Pulkava, Marignola, F. Palacký, A. Jirásek.
Mapky: „Dějiště Kosmových mytických příběhů a nejstarších českých legend“.
Rodokmen mytických knížat“ aneb Kde Kosmas našel jejich jména?
Historie psaná štětcem“ aneb Malby ve znojemské rotundě jako historický pramen.
Tabulka   2: „Kosmův obrazový scénář“ aneb Odkud vzal Kosmas námět pro svůj libušopřemyslovský mýtus.
Tabulka   3: „Pokusy historiků a badatelů o »správné« datování Bořivojova křtu dle Kristiánovy smyšlené historky“.
Tabulka 13: „Průběžný věk členů prvních tří generací »Přemyslovců« v některých klíčových letech“.
Tabulka 14: „Pořadí událostí v Kristiánově a Kosmově verzi přemyslovské pověsti“.
Tabulka 16: „Zdroj Kristiánovy a Kosmovy inspirace“ aneb Bez moravské historie by nebyly ani české mýty!
Tabulka 20: „Křesťanský král-oráč a byzantská misie“ v pozdější písemné a obrazové interpretaci.
Symbolika: „Mor – nákaza (epidemie), anebo symbol pohanství?
Symbolika: „Býk – dobytče, nebo apoštol, kazatel evangelia?
Symbolika: „Oráčská scéna na malbě ve znojemské rotundě“ aneb Přemyslův konec.
Symbolika: „Tažné zvíře“.
Aktuality: „Česká televize mystifikuje diváky“ aneb Český pohanský komiks v moravské křesťanské kapli.
Otázky: „Proč se založení hradu Praha upírá Bořivojovi?
Otázky: „Mohl být Bořivoj synem Rostislava?
Otázky: „Mohl být Bořivoj, vysoce postavený Moravan a Svatoplukův příbuzný, nepokřtěný?
Otázky: „Není Bořivojův křest Metodějem opravdu pouze legendou?“ 1. Bořivoj, 2. Ludmila, 3. Strojmír.
Otázky: „Co chtěl říci Kristián, když Metodějovými ústy předpověděl Bořivojovi: »Staneš se pánem pánů svých!«?
Otázky: „Proč bavorská recenze legendy Crescente vynechala Bořivoje?
Otázky: „Mohl Spytihněv usednout na stolec otcovský jako pohan?
Otázky: „Jak staří umírali staří »Přemyslovci«?
Otázky: „O čem svědčí kousky malty nalezené v zásypu hrobu K1?
Úvahy: „Vznik a původ přemyslovské pověsti“.
Mytičtí Přemyslovci – literární fikce, nebo historická věda?“ (1. moravská historie, 2. Kristián, 3. Kosmas).
     • F. Palacký (1848), • R. Turek (1963), • A. Friedl (1966), • V. Karbusický (1995), • D. Třeštík (2006, 2009).

Literatura:
• Bertold Bretholz: Die Chronik der Böhmen des Cosmas von Prag. Monumenta Germaniae Historica (MGH), nova series II, Berlin 1923.
• František Palacký: Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě. Díl první: Od prvověkosti až do roku 1253. L. Mazáč, Praha 1936, s. 70-71.
• Karel Hrdina: Kosmova kronika česká. Melantrich, Praha 1949.
• Alois Jirásek: Staré pověsti české. SPN, Praha 1955.
• Kosmova kronika česká. Ed. Karel Hrdina-Marie Bláhová, Svoboda, Praha 1972.
• Vladimír Karbusický: Báje, mýty, dějiny. Nejstarší české pověsti v kontextu evropské kultury. MF, Praha 1995.
• Josef Sadílek: Kosmovy staré pověsti ve světle dobových pramenů (antické a biblické motivy). Petrklíč, Praha 1997.
• Dušan Třeštík: Počátky Přemyslovců. Vstup Čechů do dějin (530-935). NLN, Praha 1997.
• Dušan Třeštík: „Veliké město Slovanů jménem Praha“. Státy a otroci ve střední Evropě v 10. století. In: Přemyslovský stát kolem roku 1000. Na paměť knížete Boleslava II. († 7. února 999). Edd. Luboš Polanský, Jiří Sláma, Dušan Třeštík. NLN, Praha 2000, s. 49-70.
• Dušan Třeštík: Vznik Velké Moravy. Moravané, Čechové a střední Evropa v letech 791-871. NLN, Praha 2001.
• Dušan Třeštík: Mýty kmene Čechů (7.-10. století). Tři studie ke „starým pověstem českým“. NLN, Praha 2003.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah